Från och med 2022-04-01 har Keller Grundläggning AB ny fakturadress och vi ber er att uppdatera era register.

Keller Grundläggning AB will as of 2022-04-01 change address for processing incoming invoices. Please update your records accordingly. More information will follow below.

5

E-fakturor via Peppol (PEPPOL BIS Billing 3.0)

Keller Grundläggning AB önskar i första hand ta emot e-faktura via Peppol-nätverket. Participant ID: 0007:5561081646

Referens ska placeras i filen under "cbc:BuyerReference"

Fakturor via e-post

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura enligt ovan går det även bra att skicka fakturor via e-post till nedanstående adress, information om format och dylikt finns i bifogad bilaga.

Adress för e-post: 5561081646-SE@azetsinvoice.com

Faktureringsadress - pappersfaktura

Pappersfakturor skannas av Azets i Fagersta för vidare elektronisk behandling. Faktureringsadress: Keller Grundläggning AB 5561081646 FE876341 737 83 FAGERSTA Sweden För att vi ska hantera och betala fakturan måste den vara märkt med ett giltigt projektnummer. Våra projektnummer består av sex siffror till exempel 220001

Vänligen observera att adressen gäller endast leverantörsfakturor. Artiklar, reklam, infoblad etc. kommer inte att komma företaget tillhanda på denna adress.

Frågor angående detta brev besvaras via mejl till ekonomi.se@keller.com Alla pappersfakturor skannas vilket innebär att alla fakturor och följesedlar måste hålla hög kvalitet när det gäller läsbarhet och utseende. Faktura samt eventuella underbilagor får inte häftas ihop. Vänligen skicka inte med fakturakopior och kopior på följesedlar.

Vi ser fram emot denna nya fakturahantering och hoppas att vi kan hjälpas åt för att få detta att fungera så smidigt som möjligt.

Bästa hälsningar

Keller Grundläggning AB

 

E-invoices via Peppol (PEPPOL BIS Billing 3.0)

Keller Grundläggning AB would primarily like to receive e-invoices via the Peppol network. Participant ID: 0007:5561081646 Reference should be placed in the tag "cbc:BuyerReference"

PDF invoices

If you are not able to send your invoices via Peppol you can send them via email to the PDF-address below. For further instructions please see attached information. 5561081646-SE@azetsinvoice.com

Paper invoices

If none of the two options above is possible, Keller Grundläggning AB can also receive paper invoices. Paper invoices will be scanned by Azets in Fagersta for further electronic processing. Billing Address: Keller Grundläggning AB 5561081646 FE876341 737 83 FAGERSTA Sweden In order for us to handle and pay the invoice, it must be marked with a valid project number. Our project numbers consist of six digits e.g. 220001 Please note. The address is only for supplier invoices. Never send articles, advertisements, information sheets, etc. to this address. Please turn to your contact person for more information on the general correspondence address. All scanned invoices and packing slips must be of high quality in terms of readability and appearance. Invoice and any attachments may not be stapled together. Do not send copies of invoices and copies of delivery notes. Any questions regarding this letter will be answered via email to ekonomi.se@keller.com

We look forward to manage our invoices electronically and that you, our supplier will help us to make this work by following the desired requirements as described.

Kind regards

Keller Grundläggning AB

Published on