Denna webbplats www.kellergrundlaggning.se är webbplatsen för Keller Grundläggning.

Läs dessa användarvillkor noggrant, eftersom du genom att använda hemsidan också godkänner att du är bunden av villkoren. Vi förbehåller oss rätten att ändra användningsvillkoren när som helst och kommer att publicera alla variationer här. Du rekommenderas att regelbundet granska användningsvillkoren, eftersom du anses ha accepterat variationer om du fortsätter att använda webbplatsen efter att de har publicerats.

Om du inte samtycker till att följa dessa användningsvillkor bör du inte använda webbplatsen på något sätt.

Information som publiceras på webbplatsen tillhandahålls av oss och, där så anges, av viss tredje part. Vi vidtar alla försiktighetsåtgärder för att säkerställa att information som publiceras på webbplatsen är korrekt när den publiceras och uppdateras regelbundet, men kan inte garantera eller hållas ansvarig för dess noggrannhet eller aktualitet och vi kan ändra informationen när som helst utan föregående meddelande. Du bör inte lita på informationen på webbplatsen och du inser att du måste vidta lämpliga åtgärder för att verifiera denna information innan du agerar på den.

Vi publicerar webbplatsen "som den är" utan någon garanti av något slag, uttryckligen eller underförstått, avseende webbplatsens funktion, riktigheten av informationen eller de produkter som hänvisas till på webbplatsen (i den mån sådana garantier kan utesluts enligt relevant lag) och i den utsträckning som tillåts enligt lag ska vi inte hållas ansvariga för förluster eller skador, vare sig direkta eller indirekta (inklusive utan begränsning direkt eller indirekt vinstförlust), följder, speciella eller på annat sätt tillfälliga som kan uppstå på grund av användningen av webbplatsen hur som helst.

Informationen på webbplatsen eller länkade webbplatser är inte en inbjudan att investera i aktier eller andra värdepapper, eller andra produkter eller produkter eller på annat sätt handla med dessa eller ingå avtal med Keller Group plc eller något annat företag. Informationen som lämnats bör inte åberopas i samband med något investeringsbeslut. Du bör alltid söka lämplig professionell rådgivning i samband med sådana.

Tidigare resultat från Keller Group plc eller något annat företag som det hänvisas till på webbplatsen kan inte åberopas som en vägledning för dess framtida resultat. Priset på aktier och intäkterna från dem kan sjunka såväl som upp och investerare kanske inte får tillbaka det ursprungligen investerade beloppet.

Varje hänvisning till någon produkt eller tjänst som har tillhandahållits eller kan tillhandahållas av oss eller något annat företag innebär inte ett löfte om att sådan produkt eller tjänst kommer att finnas tillgänglig när som helst. Ändringar eller förbättringar av sådana produkter eller produkter kan göras när som helst utan föregående meddelande.

Upphovsrätten till webbplatsens design och arkitektur ägs av Keller Group plc. Vi äger upphovsrätten till innehållet som publiceras på webbplatsen om inte annat anges av en tredje parts äganderätt. Bilder, varumärken och varumärken skyddas också av andra immaterialrättslagar och får inte reproduceras eller tillåtas på något sätt utan skriftligt tillstånd från respektive ägare. Om inte särskilt förbjudet av ett meddelande som publiceras på någon sida kan du göra en kopia av sådana delar av webbplatsen som du rimligen kan behöva för ditt eget personliga bruk förutsatt att någon kopia har bifogat relevanta äganderätt och / eller ansvarsfriskrivningar. All annan användning är förbjuden.

Vi är inte ansvariga för innehållet på någon annan webbplats från vilken du har besökt webbplatsen eller till vilken du kan hyperlänka från webbplatsen och kan inte hållas ansvarig för förlust eller skada du orsakar som ett resultat därav.

I den utsträckning som någon del av dessa användningsvillkor befinner sig ogiltig, olaglig eller inte verkställbar av någon domstol med behörig jurisdiktion ska denna del i den utsträckningen avskiljas från de återstående villkoren som alla ska förbli i full kraft och gälla som tillåtet förordning.