Keller tillhandahåller system och tjänster för övervakning av säkerhet och stabilitet vid byggnader, schakt, broar, järnvägar, vägar, tunnlar, dammar, vallar och slänter. Vi hjälper beställare, entreprenörer, infrastrukturoperatörer och ingenjörer att identifiera och minska risker, optimera konstruktioner samt metoder och ser till att all dokumentation är i överensstämmelse med gällande regler.

Instrumentation och övervakning

Vanligt användningsområde

Övervakning av deformationer
Förebygger strukturella skador på grund av byggverksamhet på byggarplatser samt angränsande platser
Stöd vid schaktning
Utvärdering av arbeten
Övervakning av vibrationer, damm och buller

Process

Vi kan arbeta som en oberoende konsult eller ihop med design- och konstruktionsteamet.

Vi har stor erfarenhet av instrumentering och motiveras av att implementera innovativa lösningar och använder ett brett utbud av tekniker.

Våra automatiserade övervakningssystem kan behandla data inom sekunder och göra dem tillgängliga när och var det behövs.

Fördelar

Riskreducering
Optimering av design och metoder minimerar tidsåtgång och kostnad
Dokumentation för överensstämmelse med regler
Lättillgänglig data var och när behövt
Aktuella uppgifter för att utveckla och utvärdera korrigerande åtgärder