Keller anser att ingen ska komma till skada till följd av vårt arbete eller de tjänster som vi tillhandahåller. Genom effektiv hantering av hälsa och säkerhet i alla delar av vår verksamhet är vår målsättning är att ha noll incidenter.

Säkerhet allas ansvar

Keller menar att säkerhet är allas ansvar. Vi ser till att alla våra anställda, entreprenörer och tredje man har en adekvat utbildning och känner sig trygga med att ifrågasätta och rapportera osäkra metoder och/eller arbetssätt. Genom att arbeta tillsammans och förstå att vi alla har en roll att spela som vi kan göra skillnad.

Förebyggande säkerhetsarbete

Keller tror och arbetar för att alla olycksfall och arbetsskador kan förebyggas. 

Eliminera upprepande av incidenter

Keller strävar alltid efter att eliminera risker och orsaker till olyckor genom att ta lärdom av var incident så att den aldrig upprepas.

Rätt hälso- och säkerhetsstandard

Keller försäkrar sig om att alltid ha rätt hälso- och säkerhetsstandard samt förfarande på plats jämte rätt verktyg och utrustning.

Befogenhet att avstanna arbete

Keller ger alla ett eget ansvar att säga ifrån när den ser osäker aktivitet och samtliga har befogenhet att, utan risk för följdriktigheter, avstanna arbete tills detta är säkerställt.

Säkerhetsledarskap

Kellers chefer och arbetsledare är ansvariga för våra medarbetares säkerhet och de förväntas föra ett effektivt ledarskap inom säkerhet.

Tänk säkert - arbeta säkert - gå hem säkert.