En markförstärkningsmetod anpassad för lösa leror med hög vattenkvot, torv, och andra lösa jordar.

En mycket flexibel markförstärkningsmetod.

Jordförstärkning med kalk

Vanligt användningsområde

Väg, järnväg och hårdgjorda ytor
Fundament
Binder föroreningar och reducerar jordens flybenägenhet
Vägbankar, schaktslänter, släntstabilisering

Process

Pelarna tillverkas med ett inblandningsverktyg fäst på en roterande borrstång. Under penetration skär verktyget jorden utan bindemedel. Efter att verktyget nått önskat djup trycks bindemedlet pneumatiskt genom borrstången till verktyget, där det blandas med jorden samtidigt som verktyget roteras och förs tillbaka mot markytan.Metoden konstruerar enskilda pelare, rader med överlappande pelare eller 100 procent blockstabilisering beroende på konstruktionens syfte och krav gällande hållfasthet och styvhet.

Fördelar

Tystgående och vibrationsfri
Miljövänlig med lågt spill
Kostnadseffektiv
Kan utföras vid låga temperaturer
Flexibel i tillämpling