Keller spontar från pråm med begränsad transportväg och arbetsyta

Stenvalvsbron

Projektet

Peab Anläggning utför en ombyggnad av Stenvalvsbron i centrala Södertälje. Projektet innebär att befintlig kulvert som binder samman Mälaren och Saltsjön skall bytas ut. Demontering och återmontering av stenmurar samt byggande av fördämningslucka för vattenreglering.  Kellers uppdrag är utförande av stödkonstruktion med spont och borrade RD-rör, hammarband samt stämp.

Utmaningen

Arbetet med spontslagning skall utföras från pråm. Centralt belägen arbetsplats där arbetsytan och transportvägar är begränsade.

Lösningen

Noggrann planering innan projektstart tillsammans med kund. Lösning med kund där spontkonstruktionen fylls med kross för att möjliggöra att arbetet med borrning kan utföras från land istället för från pråm. Planering och kommunikation med kund under projektets gång.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Södertälje kommun

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

Peab