Optimal lösning när Keller förstärker väg 267 Rotebroleden

projektering-utförande-av-kc-pelare-keller-grundlaggning

Projektet

Väg 267 Rotebroleden är en idag smal men högtrafikerad väg som till stor del trafikeras av tunga transporter. Den stora trafiken kombinerat med den smala vägen medför långa köer. Vägen skall breddas och korsningar görs om till planskilda korsningar med av- och påfartsramper. Vid trafikplats Mälarvägen skär projekterad avfartsramp ett lösområde med torv och gyttja samtidigt som rampen går på hög bank. Keller stod för projektering och utförande av inblandningspelarna åt österrikiska Habau med Trafikverket som slutkund.

Utmaningen

Inom arbetsområdet, bestående av torv, gyttja samt lös lera med skjuvhålfastheter under 10kPa planerades en hög bank att anläggas. Området ligger i en dalgång och sluttar lätt åt öst. Även lerlagrens mäktighet ökar åt öst vilket gör att pelarna varierar i längd. Slutligen installerades pelare under en högspänningsledning vilket gör att en utgrävning kombinerat med mastkapning var ett krav för att klara säkerhetsavstånden till ledningen.

Lösningen

Keller Grundläggning valde att kombinera Ø600mm-och Ø800mm-pelare i sektioner bestående av både skivor och singulära pelare. För att optimera lösningen användes korta skivor i slänterna medan singulära pelare kunde användas som sättningsåtgärd. Genom att öka täckningsgraden av KC-pelare i vissa sektioner kunde Keller spara beställaren 6 000 m3 lättfyllning och veckor av schakt och fyllnadsarbeten.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Trafikverket

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

Svevia