Keller löser tätning mellan spont och berggrund med stora variationer

R

Projektet

Skanska Norge AS har kontrakterats som huvudentreprenör för projektet att bygga en ny motorväg och tunnel mellan Strand och Ramstadsletta. Keller anlitades för att djupstabilisera den sensitiva leran samt jetinjektera tätning mellan spont och berg för en schaktgrop. Detta utfördes med jetinjekteringspelare i varierande dimensioner.

Utmaningen

Utmaningen för detta projekt var att åstadkomma en bra tätning mellan spont och berggrund utan några luckor, då det existerade stora variationer i bergnivå.

Lösningen

Kalkcementpelarna installerades i hela schakten med en inblandningsmängd på 45kg/m³ kalkcement, en kombination av ett ribbmönster och enstaka pelare för att säkra god anslutning mellan spont och pelare. Jetinjekteringspelare, dimension 1,5m och 2.0m, installerades längs sponten på varje sida enligt spontprotokollen, för att försäkra att inga luckor uppstod mellan spont och berggrund.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Statens vegvesen

Keller affärsenhet

Keller Geoteknikk
Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

Skanska Norge