Keller löser arbete från temporär plattform och höga miljökrav

Västlänken

Projektet

Den här delen av Västlänken är en rak sektion byggd i lera som går över en dal i topologin, som sådan konstruerad som en snitt- och täcktunnel i lera. Projektet korsar Mölndalsån där en undervattens schaktning utförts. En tätning- och stabiliseringsplatta ska gjutas under vattnet i vilken dragstag ansluts som bildar det reaktionssystem som hanterar de dragkrafter som genereras vid tömning av vatten.

Utmaningen

Utförande av arbete från tillfällig plattform ovanför den miljöskyddade Mölndalsån, där inget borrvatten, lera eller andra biprodukter får nå vattenströmmen. Svåra markförhållanden. Utförandet av installationens högsta nivån på dragstagen ligger på 23 m under arbetsplattformen, med en tolerans på +/- 20cm. Efter installationen är stagen är 20 m utom räckhåll varför det är av störst vikt att få det rätt på första försöket.

Lösningen

Skydd av Mölndalsån genom ett system med flera designade foderrör och tätningar för allt återflöde och eventuellt spill från maskiner. De svåra markförhållandena hanterades genom kontinuerlig och noggrann utvärdering. Vid behov vidtogs ytterligare åtgärder såsom förinjektering, omspolning eller djupare borrning.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Trafikverket

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

The Westlink contractorrs (WLC)
Wayss & Freytag
NCC