Tätt samarbete mellan Keller, konstruktör och projektstöd håller tätt

KvTB

Projektet

Stockholms stad förbereder en ny stadsdel i Bromsten om 1 600 inledningsvis, där området har tidigare bestått av mindre industrier. Projektet startade 2018 och Keller Grundläggning kontrakterades 2021, med uppdrag att täta den slagna sponten. Detta för att arbetet med att installera nytt VA-system för den nya stadsdelen kan utföras utan ett för stort inläckage av grundvatten. Därtill att omgivande bebyggelse inte får förändrade grundvattennivåer och med det sättningar på befintliga konstruktioner.

Utmaningen

En arbetsplats med flera verksamma aktörer där befintliga system, som VA-system, måste vara fungerande under byggtiden. Detta medförde att arbetet måste utföras etappvis.

Lösningen

Nära samarbete med huvudentreprenören för övriga arbeten, Peab anläggning, samt vår beställare Stockholms stad som ansvarar för projektering. Tätt samarbete mellan Keller, konstruktör samt projektstöd för att hitta bästa lösning för att kunna utföra lämplig tätning, exempelvis där befintlig kanalisation korsar och spont samt jetinjektering inte kan utföras. Lösningen på det blev extra borrning av Berlinerspont och rör för jetinjektering samt större diameter på jetinjekteringspelarna.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Stockholm stad

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

Stockholm stad