Kompetens hittar säker lösning i ett område med högt grundvatten

Kv Tabellen

Projektet

I samband med att Malmparken förnyades utökade Sollentuna Kommun kapaciteten på sitt dagvattensystem. Kellers uppdrag var att ta fram och utföra en säker lösning för ledningsläggning inom spont i ett område med högt grundvatten.

Utmaningen

De stora utmaningarna kom i anslutning till de brunnar kring vilka jetinjektering i tätande syfte ej kunnat utföras, då risk förelåg att injektera fast andra ledningar. Samtidigt förelåg risk för hudraulisk bottenupptryckning.

Lösningen

Huvudstråken samt sandfånget spontades i sin helhet. Spontlådan kring sandfånget tätades med jetinjektering längs spontens rand mellan UK spont och berg. Konstruktionen stämpades upp erforderligt i tre nivåer med HEB-profiler. Huvudstråket stöttades på två nivåer varav den ena nivån bestod av en jetinjekterad bottenkaka. För djupa schakter kring brunnar utan jekinjektering utfördes en adaptive design pga hinder i mark. Slutgiltiga lösningen omfattade temporär grundvattensänkning, spont, samt plåtning där spont inte gick att driva.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Sollentuna kommun

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning
KFS

Huvudentreprenörer

Sh Bygg