Keller injekterar mot högt ställda krav på Västlänken i Göteborg

Handelshögskolan

Projektet

Handelshögskolan är en del av Projekt Västlänken. Det nordöstra hornet av skolan har rivits för att ge plats för ett ca 30m djupt schakt i jord och berg som senare ska bli en  ingång till Station Haga. När ingången till stationen har byggts kommer återfyllning att ske runtom och en ny skola kommer att byggas ovanpå. 

Utmaningen

Projektets miljökrav innebär att praktiskt taget inget vatten får läcka in i schaktet eftersom detta skulle kunna orska sättningar och skada närliggande äldre bebyggelse. Konstruktionen utformades därför med jetinjektering för att täta mellan spontfot och berg, följt av berginjekteringen. Injekteringen utfördes som ridåinjektering runt hela schaktet följt av systematisk botteninjektering. Projektspecifikationen inkluderade omfattande kontinuerlig provning, mätning och testning. Alla arbeten på mycket på begränsad yta mitt i staden.

Lösningen

För den aktiva designen använde Keller bland annat inklinometermätningar som visualiserades i 3D, en stor mängd vattenförlustmätningar och kontinuerlig korrespondens med både beställare och konstruktör. När berginjekteringen med cement visade sig vara otillräcklig för kraven på inläckage anordnande Keller på kort varsel för utrustning och material för kemisk injektering med Silica Sol.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Trafikverket

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

Serneke

Handelshögskolan