Keller installerar prefabricerade verikaldräner för första gången i Sverige

Gunsta

Projektet

Uppsala kommun bygger ett nytt bostadsområde i Gunsta.  Projektet var beläget på ett ängslandskap, där lera med låg skjufhållfasthet var det dominerande jordlagret. För att förhindra sättningar på de nya husen valdes refabricerade vertikaldräner med ytterligare belastning.

Utmaningen

Kellers första projekt med denna teknik i Sverige.

Lösningen

Arbetsytan på omkring 5 000 m² delades upp i två sektioner. Efter avslutad installation av PVD på första sektionen lades omedelbart överlasten på varefter nästa sektion påbörjades. Dränen installerades i ett rutmönster om ca 1 x 1m och trycktes till ett medeldjup på drygt 8m. För att uppnå önskad konsolideringsgraden ska överlasten i detta projekt verka i 360 dagar. För protokollföring är riggens dator ansluten till Kellers internt utvecklade program där samtliga drän registreras unikt med data för bland annat, datum, tidpunkt och djup. Detta ger i slutändan en visuell presentation och ingår som en del av Kellers kvalitetskontroll.

Fakta om projekt

Ägaren/ägarna

Uppsala kommun

Keller affärsenhet

Keller Grundläggning

Huvudentreprenörer

JR Markteknik