Efter många år i lokaler hos Lambertsson Sverige i Lindome, står det nu klart att Keller Grundläggning byter både lokaler och kommun. Företaget har under den senaste treårsperioden mångdubblat såväl antal uppdrag som personalstyrka, och vuxit ur sina nuvarande lokaler. 

- I och med att vi vuxit från 30 till 100 anställda under de senaste tre åren så har vi letat efter en lokal som underlättar för verksamheten, kunden samt befintliga och nya medarbetare. Lokalerna och det ideala geografiska läget intill områdets genomfartsled samt av- och påfart till E6:an tilltalade oss, säger Robert Thurner, Managing Director på Keller Sverige/Norge.

Flytten omfattar hela verksamheten, huvudkontor samt verkstad, som beräknas genomföras i juni 2023. De nya lokalerna är centralt belägna på Varlaberg i Kungsbacka och kommer vid flytten vara specialanpassade för Kellers verksamhet och behov. 

Richard Jande, kommersiell förvaltare på Fortinova, kommenterar: 

- När vi förvärvade denna fastighet tomställd i början av året så fastnade vi för det attraktiva läget och kombinationen av funktionella och bra ytor. Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Keller som hyresgäst och ser fram emot vårt samarbete. 

Keller Grundläggning vill också framföra ett varmt tack till Lambertsson Sverige för trivsamma år och ett gott samarbete. 

Flytt
Richard Jande and Robert Thurner look forward to a good and successful collaboration.

After many years in the premises of Lambertsson Sweden in Lindome, it is now clear that Keller Grundläggning is changing both the premises and the municipality. During the last three-year period, the company has multiplied both the number of assignments and the workforce, and has outgrown its current premises. 

As we have grown from 35 to 100 employees during the last four years, we have been looking for a premises that facilitates the business, customers and existing and new employees. The premises and the ideal geographical location next to the area's thoroughfare and access to and from the E6 appealed to us, says Robert Thurner, Managing Director, Keller Sweden/Norway.

The move includes the entire operation, head office and workshop, which is expected to be carried out during the spring of 2023. The new premises are centrally located at Varlaberg in Kungsbacka and will be specially adapted to Keller's operations and needs before the move-in. 

Richard Jande, commercial manager at Fortinova, comments:

- When we acquired this property at the beginning of the year, we were hooked on the attractive location and the combination of functional and good surfaces. We are very happy to be able to welcome Keller as a tenant and look forward to our cooperation. 

Keller Grundläggning would also like to extend a warm thank you to Lambertsson Sweden for pleasant years and good cooperation.

Published on