Under två separata produktionsperioder 2021 och 2022 har Keller anlitats av West Link Contractors, WLC, för att installera mikropålar på Västlänken, deletapp E05 Korsvägen. I veckan som gick avslutades etappen med fullgott resultat.

L1
Installationen av mikropålar kring den miljöskyddade Mölndalsån krävde särskilda åtgärder.

- Utförandet har varit komplicerat på flera olika sätt. Under den första produktionsperioden delades också den begränsade arbetsytan med en annan underentreprenör, vilket krävde god koordination och smidighet från båda parter, berättar Albin Norrman, platschef/site manager, Keller Grundläggning.

Under den andra produktionsperioden var det dags för installation av mikropålar i Mölndalsån. Syftet med mikropålarna är att hantera upplyftkrafter som kommer verka på bottenplattan när schaktet töms på vatten.

Arbete nära Mölndalsån medför strikta regler gällande påverkan på ån - man får inte öka turbiditeten i vattnet och man får inte röra upp befintlig åbädd i vattnet. I praktiken innebär detta att allt returflöde från borrningen behöver tas om hand och pumpas bort från ån. Hanteringen av returflödet gjordes med hjälp av specialdesignade tätningsanordningar och dubbla casings runtom borrsträngen. Arbetena utfördes från en plattform hängandes över Mölndalsån.

- Lisebergsprojektet har varit extra roligt, dels på grund av de speciallösningar som behövde designas och tillverkas, dels tack vare det fantastiskt fina arbetet från operatörsteamen som utförde jobbet. Hela arbetet har präglats av ett väldigt gott samarbete mellan Keller, WLC och andra underentreprenörer involverade i produktionen, avslutar Albin.

Fortsättningsvis hjälper Keller Grundläggning till med arbeten på Västlänken på ett flertal etapper. På Korsvägen har Keller varit igång sedan början september med att borra RD-pålar till stödmur för Västra Entrén. Vid Haga väntar kalkcementstabilisering och jetinjektering under hösten och vintern och i Almedal befinner sig arbetet i den avslutande fasen med installering av RD-pålar nere i schaktet.

Published on