Jetinjektering - Soilcrete®

Jetinjektering är en grundförstärkningsmetod där en hård pelare skapas i jorden genom att sämre jord eroderas bort med en jetstråle och ersätts med cementsuspension.

Jetpelarna installeras genom att en borrstång borras ner i jorden. Längst ner på borrstången sitter jetpelarmunstycken som förskär jorden med högt tryck, upp emot 400bar. Borrslammet med den dåliga jorden trycks upp längs borrstången och kan sedan pumpas till avsedd plats. Hålrummet som skapas ersätt med cementsuspension (bindemedel + vatten) direkt eller genom flera jetmunstycken. Borrstången kan utrustas med hammare för att ta sig igenom berg, block eller husgrunder ner till avsett djup vilket gör att metoden kan användas i förhållanden där andra metoder inte fungerar.

Installationsparametrarna kan anpassas för att uppfylla de krav som finns för konstruktionen såsom diameter, hållfasthet och täthet. Beroende på jord och installationsparameterar är det möjligt att uppnå diametrar från 1m upp till 4m samt tryckhållfasthet mellan 2 till 25Mpa. Installationsdjupet är upp till 80m.

Jetinjektering är jämförelsevis med andra grundläggningsmetoder mycket tyst och kan med lätthet komma åt i trånga utrymmen. Metoden fungerar i de flesta jordar från blöt lera till packad sprängsten. Dess flexibelt gör att den kan lösa de flesta grundläggningsproblem då den kan användas både till att reducera sättningar, öka stabiliteten i jorden eller för att täta geotekniska konstruktioner.

Exempel på användningsområden är tätning mellan spont och berg för att förhindra grundvattensänkning, installation under hus där pelarna också kan användas istället för spont eller inkapsling av föroreningar.

Kalkcementpelare

KC-pelare kan användas i lösare jordar där det finns tillgång till vatten i jorden. Pelaren skapas direkt i jorden, härdar och skapar så en förstärkning av marken.

Jetinjektering - Soilcrete®

Vid jordförstärkning med jetinjektering eroderar en jetstråle bort jord och ersätter den sämre jorden med en cementslurry.

Masstabilisering

Masstabilisering fungerar bra i mycket lösa jordar med mycket vatten såsom torv, gyttja och muddermassor. Ett bindemedel blandas med hela jordvolymen och ökar därmed skjuvstyrkan.

Instrumentering- och monitorering

Keller utför ett brett spektra av instrumentering och monitoreringstjänster med fokus på användbar och korrekt mätdata som presenteras på ett för kunden tydligt sätt – något Keller är världsledande inom!

Cementpelare

Cementpelare / WET-mixing

Cementpelare är en grundförstärkningsmetod där en cementsuspension (bindemedel + vatten) blandas med befintlig jord och skapar en pelare.

Stenpelare

Vid förstärkning med stenpelare packas omkringliggande jord med en djuppenetrerande vibrator och det är även vanligt att tillföra stenmaterial om jorden kan kompakteras mycket. 

Slitsmur / Diaphragm Wall

Slitsmur är en gjuten mur under mark. Dessa konstruktioner ger en styv och tät konstruktion som ger en liten påverkan på omgivningen vid tillverkning relativt spont. Konstruktionen kan direkt användas som vägg utan att extra gjutning behövs.

Borrade stålpålar & Stålkärnepålar

Borrade pålar är en säker och bra metod som ger liten omgivningspåverkan. Vid stora laster kan rören förstärkas med en stålkärna som höjer kapaciteten både i tryck och drag.

Vibrationsfri grundläggning

Keller utför flera metoder inom vibrationsfri grundläggning som framförallt lämpar sig i miljöer som ställer stora krav på låg omgivningspåverkan.

Hamnprojekt

Keller utför flera metoder som är applicerbara vid utföranden av stora som små hamnprojekt. Metoderna kan användas separat eller i kombination för mer komplicerade konstruktioner.

Spont

Spont används som stödkonstruktion vid utgrävningar för exempelvis parkeringshus, källare, fundament. Detta genom att konstruera väggar och skapa hinder för grundvattenflödet samt rasskydd för utgrävningar. Sponten håller kvar jorden genom att de är stålplåtar med låsande kanter som appliceras med både vibrations- och vibrationsfria installationsriggar.