Kalkcementpelare

Kalkcementpelare, KC-pelare, används mest för att förstärka lera eller torv så att man kan bygga vägar eller hus på områden, som annars skulle orsaka stora sättningar. Alternativet vore att gräva bort den dåliga jorden eller att påla. KC-pelare blir normalt en ekonomiskt mera fördelaktig lösning, med en rad tekniska fördelar.
Kortfattat blandar man lera med ett torrt bindemedel som nyttjar vattnet i leran eller torven för att härda till en fastare jord.

Kalkcementpelare är även mycket bra för att förhindra ras i slänter där man påför nya laster då man tex. bygger hus eller väg på släntkrön. Det är även vanligt att nyttja KC-pelare som bottenstämp i en spontad grop och för att förhindra upptryckning av lera i gropen.

Avancerad GPS-teknik

Keller Grundläggning har avancerad GPS-teknik i sin maskinflotta som möjligör detaljutsättning direkt från maskinen - detta sparar in dyrbar tid för projektets utsättare och ger en god kvalitetsuppföljning, då vi har möjlighet att registrera koordinater för pelarnas faktiska placering. Samtidigt ökar det noggrannheten då systemet tillhandahåller operatören med aktuell information för varje pelare.

 

Kalkcementpelare

KC-pelare kan användas i lösare jordar där det finns tillgång till vatten i jorden. Pelaren skapas direkt i jorden, härdar och skapar så en förstärkning av marken.

Jetinjektering - Soilcrete®

Vid jordförstärkning med jetinjektering eroderar en jetstråle bort jord och ersätter den sämre jorden med en cementslurry.

Masstabilisering

Masstabilisering fungerar bra i mycket lösa jordar med mycket vatten såsom torv, gyttja och muddermassor. Ett bindemedel blandas med hela jordvolymen och ökar därmed skjuvstyrkan.

Instrumentering- och monitorering

Keller utför ett brett spektra av instrumentering och monitoreringstjänster med fokus på användbar och korrekt mätdata som presenteras på ett för kunden tydligt sätt – något Keller är världsledande inom!

Cementpelare

Cementpelare / WET-mixing

Cementpelare är en grundförstärkningsmetod där en cementsuspension (bindemedel + vatten) blandas med befintlig jord och skapar en pelare.

Stenpelare

Vid förstärkning med stenpelare packas omkringliggande jord med en djuppenetrerande vibrator och det är även vanligt att tillföra stenmaterial om jorden kan kompakteras mycket. 

Slitsmur / Diaphragm Wall

Slitsmur är en gjuten mur under mark. Dessa konstruktioner ger en styv och tät konstruktion som ger en liten påverkan på omgivningen vid tillverkning relativt spont. Konstruktionen kan direkt användas som vägg utan att extra gjutning behövs.

Borrade stålpålar & Stålkärnepålar

Borrade pålar är en säker och bra metod som ger liten omgivningspåverkan. Vid stora laster kan rören förstärkas med en stålkärna som höjer kapaciteten både i tryck och drag.

Vibrationsfri grundläggning

Keller utför flera metoder inom vibrationsfri grundläggning som framförallt lämpar sig i miljöer som ställer stora krav på låg omgivningspåverkan.

Hamnprojekt

Keller utför flera metoder som är applicerbara vid utföranden av stora som små hamnprojekt. Metoderna kan användas separat eller i kombination för mer komplicerade konstruktioner.

Spont

Spont används som stödkonstruktion vid utgrävningar för exempelvis parkeringshus, källare, fundament. Detta genom att konstruera väggar och skapa hinder för grundvattenflödet samt rasskydd för utgrävningar. Sponten håller kvar jorden genom att de är stålplåtar med låsande kanter som appliceras med både vibrations- och vibrationsfria installationsriggar.