Markförstärkning i Rotebro med kalkcementpelare

Keller Grundläggning har startat upp kalkcementpelarprojektet i Rotebro. Keller har anlitats av Habau för att utföra både design och markförstärkning på en 700 meter lång avfartsramp. Rampen är en av de högsta, med en bankhöjd på mer än 6 meter, som har byggts i Sverige och med dessa lösa markförhållanden. Kellers geotekniker lyckades med stor kunskap och strävan att omprojektera den ursprungliga lösningen där cellplast skulle användas när bankhöjden var över 4 meter för att bestå enbart av KC-pelare med Multicembindemedel.

Optimeringen innebär att vår kund sparar tid, pengar, minskar sitt carbon footprint och underlättar arbetsmiljön. Den unika lösningen av både 800mm och 600mm pelare, installerade i omvartannat långa och korta pelare i ett mönster bestående av skivor och singulära pelare, bildade nyckeln till optimeringen.

I början av projektet testades olika typer av bindemedel vilket resulterade i det miljövänliga valet den här gången. Den sulfidhaltiga leran blandas med Multicem, vilket ger ett betydligt mindre carbon footprint än det vanligare kalkcementbindemedlet.

Keller har som mest haft 4 riggar på plats för att installera pelare och kontrollera kvaliten på markförstärkningen.

Kalkcementpelare

KC-pelare kan användas i lösare jordar där det finns tillgång till vatten i jorden. Pelaren skapas direkt i jorden, härdar och skapar så en förstärkning av marken.

Jetinjektering - Soilcrete®

Vid jordförstärkning med jetinjektering eroderar en jetstråle bort jord och ersätter den sämre jorden med en cementslurry.

Masstabilisering

Masstabilisering fungerar bra i mycket lösa jordar med mycket vatten såsom torv, gyttja och muddermassor. Ett bindemedel blandas med hela jordvolymen och ökar därmed skjuvstyrkan.

Instrumentering- och monitorering

Keller utför ett brett spektra av instrumentering och monitoreringstjänster med fokus på användbar och korrekt mätdata som presenteras på ett för kunden tydligt sätt – något Keller är världsledande inom!

Cementpelare

Cementpelare / WET-mixing

Cementpelare är en grundförstärkningsmetod där en cementsuspension (bindemedel + vatten) blandas med befintlig jord och skapar en pelare.

Stenpelare

Vid förstärkning med stenpelare packas omkringliggande jord med en djuppenetrerande vibrator och det är även vanligt att tillföra stenmaterial om jorden kan kompakteras mycket. 

Slitsmur / Diaphragm Wall

Slitsmur är en gjuten mur under mark. Dessa konstruktioner ger en styv och tät konstruktion som ger en liten påverkan på omgivningen vid tillverkning relativt spont. Konstruktionen kan direkt användas som vägg utan att extra gjutning behövs.

Borrade stålpålar & Stålkärnepålar

Borrade pålar är en säker och bra metod som ger liten omgivningspåverkan. Vid stora laster kan rören förstärkas med en stålkärna som höjer kapaciteten både i tryck och drag.

Vibrationsfri grundläggning

Keller utför flera metoder inom vibrationsfri grundläggning som framförallt lämpar sig i miljöer som ställer stora krav på låg omgivningspåverkan.

Hamnprojekt

Keller utför flera metoder som är applicerbara vid utföranden av stora som små hamnprojekt. Metoderna kan användas separat eller i kombination för mer komplicerade konstruktioner.

Spont

Spont används som stödkonstruktion vid utgrävningar för exempelvis parkeringshus, källare, fundament. Detta genom att konstruera väggar och skapa hinder för grundvattenflödet samt rasskydd för utgrävningar. Sponten håller kvar jorden genom att de är stålplåtar med låsande kanter som appliceras med både vibrations- och vibrationsfria installationsriggar.